天涯

[ti:天涯(藏语版)] [ar:韩红] [by:亚当的红烧排骨] [offset:500] [00:00.20]Yi hu hei na la nya [00:04.72]Ka wei nei yi chei mo [00:09.33]Jqu wu sang say nei lo [00:12.28]Dli lu pang ya say so [00:15.17]Yi hu hei na la nya [00:19.32]Ka wei nei yi chei mo [00:23.24]Jqu wu tang say nei lo [00:26.75]Dli lu pang ya say so [00:30.71]Yi ma ma sha hong xu [00:34.23]Hei… rou na kaqu jumyi [00:41.54]Tdawa pechque leimo [00:45.21]Yi mbu duo ju told so… [00:48.92]Tdawa pechque leimo [00:52.55]Yi mbu duo ju told so… [00:57.80]Hehe… haha… NaNa… [01:25.07]Yi hu hei na la nya [01:29.37]Ka wei nei yi chei mo [01:33.07]Jqu wu tang say nei lo [01:36.69]Dli lu tang ya say so [01:39.76]Yi hu hei na la nya [01:43.95]Ka wei nei yi chei mo [01:47.75]Jqu wu tang say nei lo [01:51.37]Dli lu pang ya say so [01:55.53]Yuna shang dei nang qcang [01:58.71]Hi… xuweilang dgei rieiwang [02:06.07]Guomo podei pazhu [02:09.69]Chquni pruwei chquni [02:13.48]Guomo podei pazhu [02:17.10]Chquni pruwei chquni [02:21.01]Tdnawa pechque leima [02:24.47]Yielun lunti dlongso [02:28.09]Tdnawa pechque leima [02:31.73]Yielun lunti dlongso [02:36.62]Nahaheha Mohoheho Sulala… [02:50.52]Tdnawa pechque leima [02:54.08]Yielun lunti dlongso [02:57.61]Tdnawa pechque leima [03:01.18]Yielun lunti dlongso [03:04.90]Tdnawa pechque leima [03:08.55]Yielun lunti dlongso [03:12.24]Tdnawa pechque leima [03:15.89]Yielun lunti dlongso [03:19.69]Tdnawa pechque leima [03:23.21]Yielun lunti dlongso [03:26.87]Tdnawa pechque leima [03:30.54]Yielun lunti dlongso [03:34.26]Tdnawa pechque leima [03:37.89]Yielun lunti dlongso [03:41.60]Tdnawa pechque leima [03:45.29]Yielun lunti dlongso
歌曲原名:天涯  演唱:韩红 收录于:专辑红歌汇 韩红精选集
·如果您觉得《韩红 天涯》好听的话,那么就点下面的链接收藏它吧 收藏天涯
·本页是歌曲天涯动态歌词页面页面,要是您想下载天涯歌词 那么就点下面的链接 天涯歌词